skip to Main Content
TPQI ร่วมกับ RHS จัดอบรมเจ้าหน้าที่สอบสาขาวิชาชีพการบริการต้อนรับส่วนหน้าและการบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรม

TPQI ร่วมกับ RHS จัดอบรมเจ้าหน้าที่สอบสาขาวิชาชีพการบริการต้อนรับส่วนหน้าและการบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ TPQI ร่วมกับโรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจ้นท์ ชะอำ (RHS)จัดการอบรมเจ้าหน้าที่สอบในสาขาวิชาชีพการบริการต้อนรับส่วนหน้าและการบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมโดยมีวัตถุประสงค์ในการแนะแนวทางให้กับเจ้าหน้าที่สอบได้ทราบถึงหน่วยสมรรถะและกฎเกณฑ์ในการวัดประเมินสำหรับผู้ที่จะเข้ามาทดสอบวัดมาตรฐานอาชีพในสองสาขาวิชาชีพดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 28 ท่านจาก 18 โรงแรม ซึ่งจัดการอบรมที่ห้องเรียน Front Office โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจ้นท์ ชะอำ

Back To Top