skip to Main Content

ประสบการณ์
• เชี่ยวชาญด้านการสอนทำอาหารทั้งในโรงแรมและธุรกิจการทำอาหาร
• ด้านการสอนวิชาการโรงแรมในสถาบันชั้นนำ
• Food Stylist

Back To Top