skip to Main Content

ประสบการณ์

  • Resident Manager, Regent Cha-Am Beach Resort
  • สายงานโรงแรมด้านการบริการส่วนหน้ามากกว่า17 ปี ในโรงแรมครือชั้นนำ ทั้งไทยและต่างประเทศ
Back To Top