skip to Main Content

RHS รุ่น 11 ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับ Regent Cha-Am Beach Resort

RHS รุ่น 11 ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับ Regent Cha-Am Beach Resort ณ อาคารเรียน โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจ้นท์ชะอำ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562

Back To Top