skip to Main Content

RHS จัดฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้น Service Mind และ Customer Service Skills

RHS จัดฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้นในหัวข้อ Service Mind และ Customer Service Skills แก่พนักงาน True Arena Hua Hin ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

 

 

สอบถามหลักสูตรเรียนเพิ่มเติม โทร. 02 255 2821-4, 032 508 136-7

Line: @RHSSchool
Inbox มาหาเราที่: m.me/RHS.School

 

Back To Top