skip to Main Content

โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจ้นท์ ชะอำ

มุ่งเน้นการเรียนการสอนภาคทฤษฏีควบคู่ไปกับภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น ใน 4 หลักสูตรด้านการโรงแรม ไม่ว่าจะเป็น เรียนทำอาหาร การบริการในห้องอาหาร การบริการส่วนหน้า และ แม่บ้านโรงแรม  เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่มีใจรักในงานบริการ ให้เพียบพร้อมด้วยความรู้ความสามารถและจรรยาบรรณ เป้าหมายเพื่อให้นักเรียนก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ด้วยความมั่นใจโดยมีชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษที่ให้ความสำคัญในการฟังอย่างเข้าใจเพื่อการสนทนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย เน้นการออกแบบเพื่อให้ปฏิบัติการได้จริง หลักสูตรมาตรฐานอาเซียนและได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

RHS ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นโรงเรียนทีได้ มาตรฐานในระดับ ดีมาก ประจําปีการศึกษา 2559 ซึง หมายถึง RHS ได้ปฏิบัติภารกิจหลักอย่างเป็นระบบตามแบบแผนและดําเนินกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปอย่าง มีมาตรฐาน ตามทีคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชนกําหนดไว้

“เรียนจบไว… หางานง่าย… รายได้ดี”

RHS บรรยากาศโรงเรียน 3
RHS เรียนทำอาหาร โรงเรียนสอนทำอาหาร 52
RHS บรรยากาศโรงเรียน 4

Historical Background

การดูแลเอาใจใส่ลูกค้า ด้วยมิตรภาพอันอบอุ่น จริงใจ คือ หัวใจสำคัญในการให้บริการ
จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจโรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท มายาวนานกว่า 30 ปี ผู้บริหารได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความรู้พร้อมทั้งทักษะการบริการ ประกอบกับแนวโน้มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนับวันจะเติบโตก้าวหน้า เป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้และมีอนาคตที่มั่นคง ด้วยนโยบายและวิสัยทัศน์ ที่มุ่งเน้นการเรียนการสอน และการปฏิบัติอย่างเข้มข้น เพื่อให้ผู้ที่จบจากโรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยว รีเจ้นท์ ชะอำเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทัศนคติรักในงานบริการ และมีจรรยาบรรณ

ปิยะมาน เตชะไพบูลย์
Chairwoman, Regent Cha-Am Hospitality School
Former President of Tourism Authority of Thailand

Message from Chairwoman

ภูมิใจที่โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจ้นท์ชะอำ จะได้มีส่วนสร้างสรรค์สังคม ด้วยการผลิตบุคคลกรคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยของเรา

“Towards Excellent Apprenticeship in Hospitality”

“มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมบริการ”

กุลนาถ คณาธนะวนิชย์​
Kulanard Kanathanavanich
Executive Director

Message from Executive Director

RHS พร้อมสนับสนุนช่วยเหลือ ต่อสิ่งที่นักเรียนของเราต้องการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ผ่านการถ่ายทอด ความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์การจากการทำงานจริง ก่อให้เกิดทักษะพื้นฐานที่แข็งแกร่ง นักเรียนของ RHS จะได้อยู่ในสถานที่ทำงานที่น่าพึงพอใจ และมีบทบาทสำคัญในด้านต่างๆ ภารกิจของโรงเรียนคือการสร้างหลักสูตรที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ ดำเนินการสอนโดยผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมจริง พร้อมด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง ในสถานที่สะอาดปลอดภัยและสะดวกสบาย ตั้งอยู่ในบรรยากาศโรงแรมที่สวยงาม ด้วยเหตุนี้นักเรียน RHS จึงได้รับประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติที่มีคุณค่า ด้วยการลงทุนที่คุ้มค่าในด้านเวลาและเงิน

ผมขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้เข้ามาสำรวจและเรียนรู้เพิ่มเติมโรงเรียนของเราพร้อมเข้าสู่โอกาสอันดีเยี่ยมในอุตสาหกรรมโรงแรมและบริการ

“Towards Excellent Apprenticeship in Hospitality”

“มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมบริการ”

อักกพล พฤกษะวัน
Honorary Advisor – ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

Message From Honorary Advisor

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันได้กลายมาเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศก่อให้เกิดการจ้างงานและกระจายรายได้ไปในทุกภูมิภาค รวมทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในสาขาธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านธุรกิจการโรงแรมที่มีเติบโตอย่างก้าวกระโดดและเริ่มประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยว รีเจ้นท์ ชะอำ เห็นความสำคัญในการที่จะได้มีส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย จึงได้ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อเน้นการผลิตบุคลากรในสาขาการโรงแรมที่เพียบพร้อมทั้งความรู้เชิงทฤษฏีและความชำนาญการในเชิงปฏิบัติการในส่วนบริการหลักทั้ง 4 แผนกของโรงแรม อันประกอบด้วย แผนกบริการส่วนหน้า แผนกแม่บ้านโรงแรม แผนกอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดไปจนถึงแผนกครัว หรือ การทำอาหาร ภายใต้การกำกับดูแลด้านการเรียนการสอนและการฝึกวินัยจรรยาบรรณโดยคณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านประสบการณ์อันยาวนานในธุรกิจการโรงแรม เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพด้านการโรงแรมอันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาคในอนาคต

“Towards Excellent Apprenticeship in Hospitality”

“มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมบริการ”

วิคเตอร์ สุขเสรี

กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งราชอาณาจักรสวีเดน

Message From Honorary Advisor

THERE ARE NO HALF – MEASURES ON
THE PATH TO SUCCESS

MY PASSION FOR SERVICE EXCELLENCE
HAD DRIVEN ME TO SUCCEED

ความมุ่งมั่น ความทุ่มเท เต็มร้อย และ ความหลงไหลเชื่อมั่นในเรื่อง “ ความเป็นเลิศในงานบริการ “ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ทำให้ผมประสบความสำเร็จใหญ่หลวงจนทุกวันนี้

ผมเวียนว่ายอยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการมากว่า ๔๐ ปี ตั้งแต่ยุคที่ยังไม่มี โรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย ใดๆเปิดสอนวิชานี้ ผมได้แต่ “ ลักจำ “ จากรุ่นพี่ซึ่งถูกบ้างผิดบ้างตามประสา

จึงดีใจที่วิชา การท่องเที่ยวและการบริการ ถูกบรรจุไว้เป็นหลักสูตรสำคัญใน สถาบันอุดมศึกษา และ อาชีวศึกษา เกือบทุกแห่ง และ ภูมิใจที่ โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจ้นท์ชะอำ เปิดสอนวิชานี้ด้วยหลักสูตรที่เข้มข้นครอบคลุม เด็กที่เรียนจบทุกคนจะโดดเด่นเพียบพร้อมที่จะก้าวย่างสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการและเติบโตในสายงานรวดเร็วกว่าเพื่อนๆที่ไม่ได้เรียนพื้นฐานจากโรงเรียน

ในฐานะของคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มากว่า ๔๐ ปี ผมให้ความมั่นใจได้ว่าเด็กที่เรียนจบจาก RHS ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทเต็มร้อย ตามหลักการและปรัชญาการทำงานที่ผมแนะนำ จะโตเร็วมั่นคงและมั่งคั่งครับ

พันธกิจ

OFFER
the best pratical and intensive training
ให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น

PRODUCE
qualifies operational professional to serve a growing hospitality industry for ASEAN
ผลิตบุคลากรมืออาชีพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทางด้านอุตสาหกรรมบริการ เพื่อรองรับการเปิดเศรษฐกิจเสรีในภูมิภาคอาเซียน

ENCOURAGE
skill development in operational hospitality for locals through a serene and environmental-friendly
ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะด้านการบริการและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

NATURALIZE
student to adjust themselves to a place or new surroundings and work harmoniously with others
สร้างสรรค์บุคคลกรให้สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กร และสภาพแวดล้อม รวมถึงการทำงานที่ผสานกันอย่างราบรื่น

logo-1

โรงเรียน RHS เป็นองค์กรรับรอง เป็นศูนย์สอบมาตรฐาน อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

Faculty & Staff

new-Aj-Phongthep

อ.พงศ์เทพ วงศ์พร้อมเจริญ

Food Production Instructor, Cookery
ประสบการณ์
  • เชี่ยวชาญด้านการสอนทำอาหารทั้งในโรงแรมและธุรกิจการทำอาหาร
  • ด้านการสอนวิชาการโรงแรมในสถาบันชั้นนำ
  • Food Stylist
Khun Prakan Picture edit

คุณประกัน นุชพงษ์

Front Office Instructor

ประสบการณ์

  • Resident Manager, Regent Cha-Am Beach Resort
  • สายงานโรงแรมด้านการบริการส่วนหน้ามากกว่า17 ปี ในโรงแรมครือชั้นนำ ทั้งไทยและต่างประเทศ
รูปอาจารย์กิ๊บ 1

อ.ชุลีพร สาลี

Instructor and Student Affair
ประสบการณ์
  • งานสอนด้านการบริการ

 

แนก

อ. ภิรมยา มกุลภาคย์

Food Production Instructor
ประสบการณ์
  • งานด้านการสอนประกอบอาหาร

Faculty & Staff

new-Aj-Phongthep

Pongthep Wongpromcharoen

Food Production Instructor, Cookery
Khun Prakan Picture edit

Prakan Nuchpong

Front Office Instructor

รูปอาจารย์กิ๊บ 1

Chuleeporn Salee

Instructor and Student Affair
แนก

Phiromya Magulaparc

Food Production Instructor
Back To Top