skip to Main Content

คุณสมบัติ

 • อายุระหว่าง 17 – 35 ปี
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6)
 • ปวช.หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

หลักฐานการสมัคร

 1. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 2. เอกสารตัวจริงและสำเนาวุฒิการศึกษา
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 6 เดือน)

การสอบคัดเลือก

สถานที่สอบ & การประกาศผล

 • โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยว รีเจ้นท์ ชะอำ เพชรบุรี

รายละเอียดการสอบเข้าเรียน

 • สอบข้อเขียนวัดทัศนคติด้านงานบริการ
 • การสอบสัมภาษณ์

การเปิดเรียน

 • กุมภาพันธ์
 • มิถุนายน
 • ตุลาคม

สถานที่รับสมัคร

โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยว รีเจ้นท์ ชะอำ
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ค่าเล่าเรียน

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร (ราคาตามหลักสูตรที่ต้องการสมัคร) โดยราคานี้รวม

 • ค่าเล่าเรียน
 • ตำราเรียน
 • หอพัก
 • อาหาร 3 มื้อ
 • ชุดฝึกปฎิบัติและเครื่องแบบนักศึกษา

ต้องการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นเลิศ โปรดกรอกใบสมัครที่นี่

Back To Top