skip to Main Content
โรงเรียน RHS ลงนามบันทึกข้อตกลงกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพาณิชการ จังหวัดสกลนคร

โรงเรียน RHS ลงนามบันทึกข้อตกลงกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพาณิชการ จังหวัดสกลนคร

โรงเรียน RHS ได้เดินทางเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพาณิชการ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยวัตถุประสงค์การลงนามในครั้งนี้เพื่อร่วมมือกันในด้านการศึกษา ภาควิชาสาขาด้านการโรงแรม โดยทางวิทยาลัยพังโคนฯ จะส่งนักศึกษาเข้ามาทำการอบรมภาคปฏิบัติพร้อมกับดูงานโรงแรมระดับ 5 ดาวที่โรงเรียน RHS
พร้อมกันนี้ คุณปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ผู้บริหารโรงเรียน RHS คุณสุนิล เวราโกดา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าร่วมลงนามในครัั้งนี้ด้วย

Back To Top