skip to Main Content
โรงเรียนบ้านหนองเกด ประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมชม RHS

โรงเรียนบ้านหนองเกด ประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมชม RHS

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 คณะคณาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเกด ประจวบคีรีขันธ์ ได้เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจ้นท์ชะอำ โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ บรรยายหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมนำชมห้องปฏิบัติการ

Back To Top