skip to Main Content
Front Office
หลักสูตรการบริการส่วนหน้า
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรงแรม และบุคลากรในแต่ละแผนกเพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการเริ่มต้นงานโรงแรม
 • เรียนรู้และสนับสนุนถึงผลิตภัณฑ์และการบริการของโรงแรม การแนะนำอาหารการสร้างทักษะการขาย
 • เรียนรู้การบริหารงานแผนกบริการส่วนหน้า (Front Office) เพื่อให้เข้าใจในภาพรวมนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดี
 • ขั้นตอนการปฏิบัติงานของแผนกบริการต้อนรับส่วนหน้า เพื่อให้เข้าใจใน บทบาท กระบวนการในงานแต่ละตำแหน่ง
 • เรียนรู้การสำรองห้องพักนำไปสู่การจัดเก็บข้อมูลและการจัดทำรายงานฐานข้อมูลในอนาคต
 • เรียนรู้ขั้นตอนอย่างเป็นมาตรฐานในการการลงทะเบียนเข้า-ออกห้องพักและการบันทึกข้อมูลของแขกที่เข้าพัก
 • การตรวจสอบรายละเอียดการขายห้องพักตลอดจนการจัดทำรายงาน ประจำวัน ประจำเดือน และ ประจำปี
 • การใช้เครื่องมือสื่อสารชนิดต่างๆเช่นการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของแผนกการจัดการห้องพัก
 • เรียนรู้การตอบรับโทรศัพท์และฝึกทักษะการบริการ เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการสนทนาที่ถูกต้อง ทั้ง การสนทนากับแขกที่เข้ามาใช้ บริการโรงแรมการให้ข้อมูลต่างๆและการสนทนาระหว่างพนักงาน
 • เพิ่มทักษะในด้านภาษาโดยการเรียนภาษาอังกฤษ&ภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับงานบริการส่วนหน้า
 • ฝึกทักษะ เกี่ยวกับการบริการต้อนรับส่วนหน้าที่โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ทและโรงแรมชั้นนำอื่นๆ
 • ฝึกปฏิบัติในการบริการต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ทและโรงแรมชั้นนำ ระดับ 4-5 ดาว

3 Months In School Study

1.5 Months
On The Job Training
1.5 Months
In School Study

3 Months Internship

Employment
or
Start own business

Pay someone to write my essay for yourself if you’re struggling to write the essay yourself or are struggling to find the time. It will result in a premium written piece, and be sure https://www.writemyessays.org/write-my-essays-review/ that the essay will be unique. For students who have weak written skills are able to use these mills to write high-quality papers.

Back To Top