skip to Main Content

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เยี่ยมชม RHS

ยินดีต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา พร้อมเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทั้ง 4 สาขาวิชาและรับฟังบรรยายความเป็นมาและรายละเอียดทั้ง 4 หลักสูตร

Back To Top