skip to Main Content
พิธีไหว้ครู RHS รุ่นที่ 5

พิธีไหว้ครู RHS รุ่นที่ 5

RHS ให้ความสำคัญในการแสดงการยกย่องครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ โดยได้จัดพิธีไหว้ครู ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนรุ่นที่ 5 ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

Back To Top