skip to Main Content

ชั่วโมงภาษาอังกฤษ RHS รุ่น 12

หลักสูตร RHS เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติได้จริง ไม่ว่าจะเป็นทักษาะด้านอาหาร หรือแม้แต่ชั่วโมงภาษาอังกฤษ ผู้เรียนจะได้รับการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการทำงานด้านครัวและโรงแรม ทั้งนี้ยังมีการวัดผลความรู้ที่ได้รับ เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานโรงแรมในอนาคต หรือกิจการส่วนตัว

Back To Top