skip to Main Content

ขอแสดงความยินดีกับ RHS รุ่น 8 และ 9

RHS จัดงานรับใบประกาศนียบัตร ขึ้น ณ Regent Cha-Am Beach Resort ให้แก่ นักเรียนที่จบหลักสูตร รุ่นที่ 8-9  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ขอแสดงความยินดีกับผู้จบหลักสูตรทุกท่าน

Back To Top